Houston Photographer - Amalya Shandelman
Bringing the Torah for a Bar Mitzvah Ceremony
Amalya Shandelman Photography | 617-650-6565 | Houston, TX
Home »
Bar Mitzvah Photography

Bringing the Torah for a Bar Mitzvah Ceremony