Houston Photographer
Rabbi Moskovitz with Family in a Synagogue
Amalya Shandelman | Houston photographer

Rabbi Moskovitz with Family in a Synagogue